Περίθλασης το...ανάγνωσμα

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
16.762
Reaction score
53.979
Τα φαινόμενα που συνδέονται με την περίθλαση και το ρόλο της μπάφλας ηχείου έχουν αναλυθεί σε ανανεωμένα εδάφια στην ΄΄Ανατομία Ακουστικής Χώρων΄΄.
Baffle Step:
http://www.avsite.gr/forum/threads/Ανατομία-Ακουστικής-Χώρων-remastered.79626/page-2#post-1057585

Περίθλαση επί ακμών μπάφλας:
http://www.avsite.gr/forum/threads/Ανατομία-Ακουστικής-Χώρων-remastered.79626/page-2#post-1057587

http://www.avsite.gr/forum/threads/Ανατομία-Ακουστικής-Χώρων-remastered.79626/#post-1057573

Όπως διαπιστώνεται,κύριο γενεσιουργό αίτιο γιά τις ανωμαλίες στην απόκριση δεν είναι τόσο η περίθλαση αυτή καθαυτή,όσο οι ιδιότητες εκπομπής των μονάδων σε συνδυασμό με μπάφλα ηχείου της οποίας η γεωμετρία θα διαταράσσει επιλεκτικά συχνοτικές ζώνες χαρακτηριστικές προς εκείνη.

Συνέχεια με σύντομη αναφορά σε μεθόδους αντιμετώπισης:

-Εντοιχισμός ηχείου με μονόπολη ακτινοβολία,είτε προσαρμογή των μονάδων πάνω σε υλοποίηση ΄΄άπειρης μπάφλας΄΄: Μειώνουν το βαθμό περίθλασης των κυμάτων,αφού επεκτείνουν την εκπομπή επί ημισφαιρικού πεδίου σε κατώτερες συχνοτικές ζώνες.


Ιδιαίτερη μάλιστα σημασία έχει η χρήση μπάφλας με όσο δυνατόν μεγαλύτερες διαστάσεις σε δίπολες υλοποιήσεις,ούτως ώστε να κατέλθει το συχνοτικό όριο όπου το πρόσθιο και το οπίσθιο κύμα περιθλώμενα γύρω από τις πλευρές θα συναντώνται υφιστάμενα αμοιβαίες ακυρώσεις.

Μιά πρωτότυπη μέθοδος υλοποίησης άπειρης μπάφλας από τον Nelson Pass

-Εφαρμογή παχιάς τσόχας πέριξ του tweeter ή ακόμα κι επί των ακμών της πρόσοψης: ανάλογα με την πλέξη του υλικού της,μειώνει απορροφώντας ή/και διαχέει σε πολλαπλές διευθύνσεις-πέραν της αξονικής- την ενέργεια του κύματος προτού εκείνο συναντήσει τις ακμές στη μπάφλα.Ο βαθμός περίθλασης γύρω από την πρόσοψη μειώνεται.-΄΄Χωνευτή΄΄ προσαρμογή tweeter επί της μπάφλας: αντικειμενικός σκοπός της μεθόδου είναι να μην προεξέχει το περίβλημα της μονάδας υψηλών από την πρόσοψη.Οι ακμές του περιβλήματος κατά την προεξοχή του μπορούν να ενεργοποιήσουν κατά τα γνωστά ενισχύσεις και ακυρώσεις στις ανώτερες υψηλές συχνότητες,εξαρτώμενες από την απόσταση που χωρίζει το περίβλημα από το διάφραγμα του tweeter. Αποστάσεις μεταξύ 2,5 - 5 εκατοστών που ισχύουν στα συνήθη tweeter τείνουν να επιφέρουν κατά τα γνωστά διαταράξεις στα ύψη περί τα 13000 Ηz και 6500 Ηz αντίστοιχα.Είναι προφανές ότι στη συνηθισμένη περίπτωση κυκλικού περιβλήματος θ'αυξάνεται το πλάτος των πιθανών ανωμαλιών στην on-axis απόκριση,αφού το επίκεντρο θα ισαπέχει από κάθε σημείο της ακμής.Η μέθοδος μειώνει το βαθμό περίθλασης,αφού τείνει στην αναίρεση του περιβλήματος ως εμποδίου.

Η δε επίδραση που θα επιφέρει το προεξάρχον περίβλημα του woofer είναι μηδαμινή ως προς τον εαυτό του-η διάσταση είναι τόσο μικρή ώστε η επίδραση θα συνέβαινε υπεράνω του άνω ορίου εκπομπής γιά συνήθεις οδηγούς μεσαίων/χαμηλών.Εξετάζοντας όμως την πιθανή επίδραση άμα προσπίπτει πάνω στο περίβλημα η ακτινοβολία από γειτονικό tweeter,αυτή τείνει να είναι ασθενής,διότι καθένα από τα σημεία στο τόξο της περιμέτρου που γειτονεύει δεν θα βρίσκονται σε όμοιες αποστάσεις ως προς το διάφραγμα του tweeter. Αποτέλεσμα θα είναι η διασπορά της δευτερογενούς ακτινοβολίας από το περίβλημα σε πολλαπλές διευθύνσεις.

-Τοποθέτηση tweeter κοντά σε κάποια ακμή,ή-ακόμα καλύτερα- ασύμμετρα (offset) ως προς την άνω οριζόντια και κατακόρυφες ακμές: Όταν οι σχετικές αποστάσεις αλλάζουν,συμβαίνει το ίδιο και γιά τα συχνοτικά ύψη που ανταποκρίνονται σ'αυτές.Εφόσον ληφθεί κιόλας φροντίδα ώστε να μην είναι μεταξύ τους ακέραια πολλαπλάσια,αποφεύγονται οι αθροιστικές επιπτώσεις σε μία και μοναδική συχνοτική περιοχή.Η ασυμμετρία οδηγεί σε μικρότερο πλάτος και ευρύτερη διασπορά των διαταράξεων επί του φάσματος.Ο βαθμός περίθλασης των κυμάτων γύρω από την πρόσοψη θ'αυξάνεται ως προς την πλησιέστερη απόσταση του διαφράγματος,ενώ θα μειώνεται ως προς την πιό απομακρυσμένη.Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ τα μεγάλα ενεργά και παθητικά ATC που υιοθετούν ασύμμετρη τοποθέτηση και γιά το θόλο των μεσαίων:
Τα δε αφαιρούμενα καλύμματα της πρόσοψης διαθέτουν επιπλέον καμπυλωμένες τις ακμές τους...
κυκλοφορούν και ως κιτ με σκέτο το καμπυλωμένο πλαίσιο χωρίς το ηχοπερατό ύφασμα)

Σημειωτέον ότι η ασύμμετρη τοποθέτηση συνεπάγεται εξίσου ασύμμετρα μοτίβα στα φαινόμενα περίθλασης ακμών.Επέρχεται επίσης μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην απόκριση κατά τη σταδιακή μετακίνηση του ακροατή off-axis,δεξιά-αριστερά ως προς το αντίστοιχο ηχείο.

-Παρεμφερή αποτελέσματα θα προκύψουν με την ελαφρή αλλαγή στην εσωτερική κλίση των ηχείων,ούτως ώστε να τερματιστεί η ακριβής on-axis τοποθέτηση του ακροατή ως προς καθένα εκ των ηχείων.Κατ'αυτήν τη μέθοδο μεταβάλλεται η γεωμετρία υπό την οποία τα ομόλογα πρωτογενή και δευτερογενή κύματα θα συμβάλλουν στη θέση ακρόασης.

-Καμπύλωση των ακμών στις παρυφές ή/και μορφολογία της μπάφλας σε πυραμιδοειδείς γεωμετρικούς σχηματισμούς: Οξείες ακμές που κάμπτονται υπό γωνίες 90 μοιρών στις παρυφές,επιφέρουν τις πλέον απότομες μεταβολές στη διάδοση του κύματος.Όταν η κάμψη γίνεται ομαλότερη,το κύμα δεν συναντά ξαφνική ασυνέχεια στην πορεία του,αλλά τείνει ν'ακολουθεί την καμπύλη οδό,καθώς εκείνη αποκλίνει προοδευτικά από την πρόσοψη.Όσο μεγαλύτερη γίνεται η ακτίνα της καμπυλότητας,οι διαταράξεις θα έχουν μικρότερο πλάτος κι επιπλέον θα διασπείρονται σε ευρύτερη ζώνη σε σύγκριση με τις οξείες παρυφές.Η ανακατεύθυνση της ενέργειας θα κατανέμεται σε πληθώρα νέων διευθύνσεων,μειώνοντας ακόμα περισσότερο το ποσό εκείνης της ενέργειας που θα συμβάλει τελικά με το άμεσο σήμα on-axis.Ο βαθμός περίθλασης των κυμάτων γύρω από την πρόσοψη θα αυξάνεται.


Παραπλήσιο αποτέλεσμα θα προκύπτει κατά τις περιπτώσεις όπου η πρόσοψη και οι πλευρές θα αποκλίνουν από την ορθογώνια γεωμετρία,λ.χ. με τη μορφοποίηση σε αμβλυγώνιες πρισματικές δομές.


-Έλεγχος της κατευθυντικότητας: οι ακμές της μπάφλας βρίσκονται υπό κλίση 90 μοιρών off-axis ως προς την εκπομπή από τις μονάδες του ηχείου.Η μείωση του εύρους στην πολική απόκριση έχει αποτέλεσμα να συναντά τις ακμές μικρότερο ποσοστό από την περιεχόμενη ενέργεια του σήματος.Κατ'αυτόν τον τρόπο μειώνεται το ποσοστό δευτερογενούς εκπομπής.


Ο βαθμός περίθλασης των κυμάτων γύρω από την πρόσοψη θα εξαρτάται από τις διαστάσεις της τελευταίας σε συνδυασμό με το συχνοτικό όριο κάτωθεν του οποίου η εκπομπή του ηχείου μεταβαίνει σε διευρυμένη πολική διασπορά.

Η εξειδικευμένη τεχνοτροπία καρδιοειδούς ακτινοβολίας μπάσου,συνήθως περιλαμβάνει δίπολη διάταξη μεγάλων woofer με αμοιβαίες ακυρώσεις κυμάτων περιθλώμενων γύρω από την πρόσοψη της υλοποίησης στη ζώνη των χαμηλών.Κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται κατακόρυφη αύξηση ή εξάλειψη γιά την περίθλαση αυτή καθαυτή.

Σε αντιπαραβολή με συμβατικές τεχνοτροπίες εκπομπής μπάσου,η καρδιοειδής πολική διασπορά δεν θα οδηγεί την πρόσθια on-axis απόκριση στη ζώνη των χαμηλών σε σκαλοπάτι ίσο με το κέρδος της εντοίχισης - ή μιάς υποθετικής μπάφλας που εξαναγκάζει σε μονόπολη εκπομπή επί ημισφαιρικού πεδίου.Οι ρυθμιζόμενες παράμετροι της καρδιοειδούς διάταξης θα καθορίζουν τις θετικές ή αρνητικές διαφοροποιήσεις στη στάθμη ηχητικής πίεσης που θα διακρίνουν την πρόσθια on-axis απόκριση στη ζώνη των χαμηλών.Χαρακτηριστικό παράδειγμα υλοποίησης με καρδιοειδή εκπομπή χαμηλών,εμπνευσμένη από το γνωστό monitor της Geithain
Linkwitz Lab Orion
 
Last edited:

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
16.762
Reaction score
53.979
Μια ενημερωτική και σύντομη μελέτη πάνω σε εναλλακτικές διατάξεις tweeter επί μπάφλας ως προς τα φαινόμενα περίθλασης :
 

dapost

Rehdeko & Harbeth lover
Μηνύματα
4.621
Reaction score
10.645
Ένας ακόμη λόγος γιατί τα ηχεία πρέπει να είναι εντοιχισμενα.(*)

The infinite baffle

Uniform, flawless directional behavior, starting from the frequency given by the tweeter surface of the tweeter. No edge diffraction and / or secondary sound sources.

(*) Και ένας ακόμη λόγος που γκρινιάζω για το άκυρο του χόμπυ μας. Δε χρειάζονται έτοιμα ηχεία. Ένας καλός ακουστικός χρειάζεται να ξέρει να εντοιχιζει μεγάφωνα και να ρυθμίζει (ενεργά) κροσοβερ. Χωρίς καμπίνα. Τέλειο σπινοραμα στο μισό χώρο (2π) χωρίς Klippel nfs, καθόλου sbir, baffle step, ομαλή απόκριση μέχρι βαθιά χαμηλά, κ.α. Καλύτερο από το καλύτερο έτοιμο ηχείο.

Hifi, γυαλιστερά ξύλα και πανάκριβα αλουμινια. Τώρα και πανάκριβα μετρητικά. Ολα αχρειαστα.
 
Last edited:

toulou

Δικαναλίδης
Μηνύματα
1.343
Reaction score
1.776
Και μερικά ενδιαφέροντα real life πειράματα (σελ.5, ποστ#81)
 
daharis666

Επαγγελματίας Crystalator Μονολιθίξ
Moderator
Μηνύματα
36.727
Reaction score
75.544
Να σας δω να κάνετε ντουβάρια 50 πόντους ( για την κλίση ) και μετά να τα γκρεμίζετε γιατί έπρεπε τα ηχεία να έχουν 30 πόντους ακόμη απόσταση😜😜
ε νταξ ρέι...αφήνεις και μισό μέτρο τζόγο μπας και αλλάξει κάνα φορμά :roflmao:
 

Μηνύματα
5.178
Reaction score
6.327
Και μερικά ενδιαφέροντα real life πειράματα (σελ.5, ποστ#81)
O Batman ειναι θεουλης :) στα μπερι ειχαν κιαλοι πειραματιστει με ταπωμα των bass reflex που ειναι διπλα στα τουιτερς... κλεινω με αυτο...
Καλα ακομη ασχολειστε με μη απειρες μπαφλες;;; :p
Απειρη μπαφλα με bass array , οι χομπιστες του πολυκαναλου ειναι ποιο μπροστα φαινεται....
 

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
16.762
Reaction score
53.979
Ένας ακόμη λόγος γιατί τα ηχεία πρέπει να είναι εντοιχισμενα.(*)

The infinite baffle

Uniform, flawless directional behavior, starting from the frequency given by the tweeter surface of the tweeter. No edge diffraction and / or secondary sound sources.

(*) Και ένας ακόμη λόγος που γκρινιάζω για το άκυρο του χόμπυ μας. Δε χρειάζονται έτοιμα ηχεία. Ένας καλός ακουστικός χρειάζεται να ξέρει να εντοιχιζει μεγάφωνα και να ρυθμίζει (ενεργά) κροσοβερ. Χωρίς καμπίνα. Τέλειο σπινοραμα στο μισό χώρο (2π) χωρίς Klippel nfs, καθόλου sbir, baffle step, ομαλή απόκριση μέχρι βαθιά χαμηλά, κ.α. Καλύτερο από το καλύτερο έτοιμο ηχείο.

Hifi, γυαλιστερά ξύλα και πανάκριβα αλουμινια. Τώρα και πανάκριβα μετρητικά. Ολα αχρειαστα.
Η εγκυρότητα ενός χόμπι θεμελιώνεται κυρίως από παράγοντες που δεν παραμετροποιούνται απολύτως,όπως ο βαθμός απόλαυσης και διαφυγής που θα προσφέρεται στον ασχολούμενο με αυτό.Κάτι ανάλογο ισχύει - με αντίστροφη εννοείται φορά - και για τη γκρίνια. :sneaky:
Αν κάποιοι ευφραίνονται στη θέα πολυτελών καμπινών κι εναλλαγή παρελκομένων δικαίωμά τους.Δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε κάτι τέτοιο ν'ακυρώνει τη χομπίστικη έννοια...
Ως προς τα αντικειμενικά δεδομένα,έστω και αν δεδομένος χώρος ήταν ιδιόκτητος χωρίς την παραμικρή πρόθεση αλλαγών στη διαρρύθμιση ή μετακομίσεων από πλευράς χρήστη,δεν είναι όσο εύκολο υπονοείται το να μετατραπούν ολόκληρα τοιχώματα σε ΄΄τέλειες΄΄ καμπίνες,γεγονός που σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις πάλι θα έπρεπε να παρεμβληθούν πεπερασμένες καμπίνες με ελεγχόμενες ηλεκτροακουστικές ιδιότητες.

Τα κύρια κατόπιν προβλήματα στην ακεραιότητα του spinorama συνήθως αφορούν στη συμπεριφορά από τις μεσαίες οκτάβες και άνω,δηλαδή σε ζώνες όπου η εκπομπή ηχητικής ενέργειας θα διασπειρόταν ούτως ή άλλως σε 2π στερεοακτίνια.Ένα ηχείο με ανώμαλη διασπορά από μεσοϋψηλές οκτάβες και άνω μη οφειλόμενη σε φαινόμενα περίθλασης - λ.χ. από πλημμελή εφαρμογή κρος μεταξύ midbass & tweeter - θα εξακολουθεί να παράγει ανώμαλη σύνθεση στο πεδίο αντήχησης και περιορισμούς ως προς την ευρύτητα σε πιθανές θέσεις ακρόασης.
Ερώτηση. Εντοιχισμός vs toe in?
H πράξη του εντοιχισμού οδηγεί σε...αμετακίνητη κατάσταση πραγμάτων...Δεν ισχύει το ίδιο για το toeing-in.

Σε πλαίσιο γενικότερου προβληματισμού,ίσως θα έπρεπε καθένας μας ν'αναρωτηθεί ποια είναι η ουσιαστική σημασία στο δημοφιλές γνωμικό ότι ευφυία είναι η ικανότητα προσαρμογής σε εναλλαγές συνθηκών...Μια μέθοδος προσαρμογής είναι η άφεση με τον εγκλιματισμό σε αυτές,άλλη μέθοδος η εύρεση τρόπων για να τις αντιπαρέλθουμε...

Υπό αυτό το πρίσμα ο Daharis επιδεικνύει εξαιρετική ευφυία σκέψης - δεν γίνεται να κριθεί η πράξη - διατυπώνοντας το παρακάτω :
Εντοιχισμός με toe in :biggrin:
 

Σταύρος Λαγκαδιανός

Το αγοράκι με τα σπίρτα
Μηνύματα
7.708
Reaction score
24.915
H πράξη του εντοιχισμού οδηγεί σε...αμετακίνητη κατάσταση πραγμάτων...Δεν ισχύει το ίδιο για το toeing-in.

Σε πλαίσιο γενικότερου προβληματισμού,ίσως θα έπρεπε καθένας μας ν'αναρωτηθεί ποια είναι η ουσιαστική σημασία στο δημοφιλές γνωμικό ότι ευφυία είναι η ικανότητα προσαρμογής σε εναλλαγές συνθηκών...Μια μέθοδος προσαρμογής είναι η άφεση με τον εγκλιματισμό σε αυτές,άλλη μέθοδος η εύρεση τρόπων για να τις αντιπαρέλθουμε...

Υπό αυτό το πρίσμα ο Daharis επιδεικνύει εξαιρετική ευφυία σκέψης - δεν γίνεται να κριθεί η πράξη - διατυπώνοντας το παρακάτω :
Συνεπώς, γωνιακή τοποθέτηση. Κατά προτίμηση ρομβοειδώς. Και με αυστηρά καθορισμένες τις μοίρες της γωνίας, μετά από σοβαρή μελέτη όλων των σχετικών παραμέτρων. Και όλα αυτά δεσμευτικά. Στο διηνεκές.
 

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
16.762
Reaction score
53.979
Συνεπώς, γωνιακή τοποθέτηση. Κατά προτίμηση ρομβοειδώς. Και με αυστηρά καθορισμένες τις μοίρες της γωνίας, μετά από σοβαρή μελέτη όλων των σχετικών παραμέτρων. Και όλα αυτά δεσμευτικά. Στο διηνεκές.
Αυτό που θα λέγαμε...έμπειρη μπάφλα...:roflmao:
(Κάθε σκέλος στη γωνία θα δημιουργούσε δικά του φαινόμενα περίθλασης)
 
Last edited:

costas EAR

Δόκτωρ ΔιαXύσιος
Editor
Μηνύματα
49.844
Reaction score
121.298
Δεν παλεύονται τα πλεονεκτήματα του εντοιχισμού, αυτό είναι δεδομένο.

Τα σοβαρά ηχεία, εντοιχιζονται. Έχουν προβλέψει οι κατασκευαστές τους τον εντοιχισμο.

Μένει να βρει ο χρήστης τον τρόπο να το υλοποιήσει.
Βεβαίως πιο εύκολο είναι να αλλάζει καλώδια και ντακ. Αυτό να λέγεται. 😜😂🤣
 

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
16.762
Reaction score
53.979
Δεν παλεύονται τα πλεονεκτήματα του εντοιχισμού, αυτό είναι δεδομένο.

Τα σοβαρά ηχεία, εντοιχιζονται. Έχουν προβλέψει οι κατασκευαστές τους τον εντοιχισμο.

Μένει να βρει ο χρήστης τον τρόπο να το υλοποιήσει.
Βεβαίως πιο εύκολο είναι να αλλάζει καλώδια και ντακ. Αυτό να λέγεται. 😜😂🤣
Με παράλληλη υποχρέωση να μην άλλαζε επ'αόριστον τόπους κατοικίας,δωμάτιο εγκατάστασης ή διαρρύθμιση στον ίδιο χώρο....Οι κατασκευαστές ηχείων για να έχουν προοπτική ευδοκίμησης πρέπει να λαμβάνουν υπ'όψιν τον τρόπο ζωής του κοινού στο οποίο θ'απευθύνονταν.
 

costas EAR

Δόκτωρ ΔιαXύσιος
Editor
Μηνύματα
49.844
Reaction score
121.298
Σωστό αυτό.

Βεβαίως, σε ένα σύγχρονο χώρο οικιακής διασκέδασης, με δυνατότητα προβολής ταινιών, και απόλαυσης των οπτικοακουστικών παραγωγών, είτε μουσικής είτε κινηματογράφου, είτε στο μεγάλο κανάλι τον Παΐσιο, κατά βάση θέλει σωστό σχεδιασμό εξ'αρχης, και στην πορεία δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με τις μηχανές, απλώς απολαμβάνεις το διαθέσιμο υλικό.

Η εμπειρία μας δείχνει πώς αν γίνει σωστός σχεδιασμός εξ' αρχης, μετά δεν χρειάζονται ούτε αλλαγές ούτε τίποτα.

Βεβαίως, το να αλλάξεις στην πορεία ένα προβολέα, ή ένα av pro για περισσότερες δυνατότητες, δεν είναι θέμα.

Θέμα είναι συνήθως ένα, τα λεφτά. Ο εντοιχισμος είναι μεγάλη αναστάτωση του χώρου, θέλει αρκετό χρήμα, και αν αλλάξεις σπίτι, το έξοδο θα πρέπει να επαναληφθεί.
 

toulou

Δικαναλίδης
Μηνύματα
1.343
Reaction score
1.776
Με παράλληλη υποχρέωση να μην άλλαζε επ'αόριστον τόπους κατοικίας,δωμάτιο εγκατάστασης ή διαρρύθμιση στον ίδιο χώρο....
Αυτή η φράση αποτελεί και την νεκρώσιμο ακολουθία του εντοιχισμού (τα bold δικά μου).
Εντοιχισμός χωρίς ΚΑΡΑ-ΚΑΡΑ-ντεντικέιτεντ δωμάτιο, ισοδυναμεί με μαζοχισμό, αράχτε παίδες, σκεφτείτε και λίγο ρεαλιστικά.

ΣΥΝ το γεγονός οτι τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει αποδεκτή πλέον από όλους τους μεγάλους (από Τουλ που πάντα τον ένοιαζε, Ολιβ, κλπ, μέχρι Γκέντες που πάντα ψιλοαδιαφορούσε) όχι απλά η "υποκειμενική" ανάγκη αίσθησης "αέρα" και "χώρου" μέσω του πεδίου ανακλάσεων, αλλά η υποκειμενική ανάγκη αέρα και χώρου σε μεταβλητό βαθμό ανάλογα με τον ακροατή. Γιατί; Επειδή τα τεστς έδειξαν ισορροπημένη διασπορά προτιμήσεων μεταξύ των ακροατών.

Και τι εμποδίζει σε αυτό ο εντοιχισμός; Στο οτι στην πραγματικότητα, toe-in (ή out), περίθλαση λόγω γεωμετρίας δωματίου, χρόνοι αντήχησης (και ιδίως άφιξης των πρώτων ανακλάσεων), χαρακτηριστικά κατευθυντικότητας των μονάδων, και βαθμός ανάγκης για "αέρα", αποτελούν παραμέτρους αδύνατον να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα στο έπακρο. Θα γίνει συμβιβασμός. Η εντοίχιση περιορίζει σημαντικά την ευελιξία στον συμβιβασμό, ενώ παρέχει και εκ φύσεως χαμηλότερη αίσθηση αέρα.
Μην παρασύρεστε από τα στούντιος. Αυτά αποτελούν χώρο δουλειάς όπου τον "αέρα" θα τον έλεγες και ανεπιθύμητο. Εκεί προέχει η ακρίβεια. Η προσθήκη του αναπόφευκτου "αέρα" του τελικού χώρου ακρόασης στον "αέρα" του στούντιο, κάνει το αποτέλεσμα απρόβλεπτο.

ΣΥΝ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !
Το "Να σας δω να κάνετε ντουβάρια και μετά να τα γκρεμίζετε" που έγραψε ο kanakiani.
Ποιός θα κάνει την μελέτη για όλα τα παραπάνω μία κι' έξω, έ;;;
Οι αλλαγές, διορθώσεις και πειραματισμοί εδώ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ, όχι αστεία. Και μη λάχει και αλλάξεις γούστα ή ανάγκες στο μέλλον...
 

costas EAR

Δόκτωρ ΔιαXύσιος
Editor
Μηνύματα
49.844
Reaction score
121.298
η υποκειμενική ανάγκη αέρα και χώρου σε μεταβλητό βαθμό ανάλογα με τον ακροατή. Γιατί; Επειδή τα τεστς έδειξαν ισορροπημένη διασπορά προτιμήσεων μεταξύ των ακροατών.
Μου είναι εντελώς αδιάφορο. 😂😜🤣

Και να εξηγήσω το γιατί.

Στο παλιακο δικάναλο που αναφέρονται αυτές οι μελέτες, όλα αυτά ναι, μετράνε. Ναι, θες τοίχο πίσω σου και ναι θες ανακλάσεις από αυτόν, ώστε να νιώσεις μια α επιπέδου περιέλιξη.

Ναι, και από τους πλαϊνούς τοίχους, ναι στα διπολα, ναι ναι ναι.

Νενεκια. Πολυκαναλο. Ιμερσιβ λέμε.

Άμα βάλεις το upmixing αδερφάκι μου, έχεις όση περιέλιξη θες, ρυθμίζεις πόση θες μάλιστα.

Με 16 ηχεία ολοβερ, έχω περιέλιξη να φαν κι οι κότες με χρόνο αντήχησης στο 0.1 που πρακτικά δε παιζ για δικάναλο.

Μια χαρά τα εντοιχιζω τα Νιούμαν.
Χωρίς δεύτερη σκέψη.
Ξέρω ακριβώς που θέλω να μπουν, στο χιλιοστό.
Απλώς θέλει να τα ξεστήσω όλα για να γίνει γιαπι για κάνα μήνα, και να σταξω κάνα 15-αρι χιλιάρικα.

Πρέπει να αδειάσει τελείως ο χώρος, να βγουν όλα έξω, να ξηλωθούν όλες οι γυψοσανιδες, να πέσει κι η γυψοσανίδα οροφής, να γίνει γιαπί, εντελώς γιαπι.

Μετα με ένα λέιζερ θα δώσω το στίγμα για το ακουστικό κέντρο καθενός ηχείου, με απόκλιση μικρότερη του 1 χιλιοστού, χωρίς απόκλιση. Μια χαρά γίνεται, απόφαση δε το παίρνω όμως, κουράζομαι και στη σκέψη να τα κουβαλήσω όλα έξω και ξανά μανά στήσιμο τα πάντα όλα.

Και δεν είναι μόνο ο κόπος και τα λεφτά.
Άσε το χρόνο που θέλει.
Θέλω 3 μήνες να ασχολούμαι μόνο με αυτό για να γίνει...
 
Last edited:

symos

You're not worthy!
Μηνύματα
2.690
Reaction score
6.037
@toulou

Κοιτάς όμως τη μία όψη του νομίσματος (ότι δηλαδή ο εντοιχισμός έχει ηχητικά πλεονεκτήματα τα οποία αποζητούμε εμείς οι βλαμμένοι) και αγνοείς την άλλη: Ότι ο εντοιχισμός έχει και σημαντικότατα αισθητικά πλεονεκτήματα. Ειδικά αν μιλάμε για πολυκάναλο, Atmos κλπ. είναι σχεδόν μονόδρομος. Εκεί, μόνο αν είσαι βλαμμένος ΔΕΝ θα κάνεις εντοιχισμό (αν έχεις τη δυνατότητα, προφανώς).

Εγώ αν έχτιζα καινούργιο σπίτι ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ πως θα πήγαινα σε εντοιχισμό, στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Κι ας μην ήταν απαραίτητα με τον βέλτιστο (ηχητικά) τρόπο, σε όλα τα σημεία (π.χ. toe in, υλικά κλπ.).
 

costas EAR

Δόκτωρ ΔιαXύσιος
Editor
Μηνύματα
49.844
Reaction score
121.298
Τες πα, εγώ δε το έχω αποκλείσει το σενάριο.

Το έχω επεξεργαστεί αρκετά, ξέρω τι χρειάζεται να γίνει, και φυσικά θα ήθελα να το κάνω, διότι πέραν της ηχητικής βελτίωσης, πραγμα που δε το συζητάμε καν, αισθητικά δε θα βλέπεις κανένα ηχείο πουθενά, κανένα μηχάνημα, τίποτα, όλα εκτός. Τρομερή διαφορά, τι συζητάμε...

Και χωρίς να αλλάξω ηχεία. Μια χαρά είναι αυτά τα Νιούμαν, μια χαρά εντοιχιζονται, πρέπει απλώς να βγάλω τις πλάτες και να βάλω την κλειστή πλάτη που πουλάει η Νιούμαν και τις εμπρόσθιες σίτες να μη φαίνονται. Θα έχω κι άλλο gain σε dB και απόκριση, θα γίνουν σα να είναι 10-ιντσα κι ας μην είναι. 😎

Και τα σαμπ εντοιχιζονται. Εκεί να δεις όφελος.. Καρδιοειδη όλα..
 

dapost

Rehdeko & Harbeth lover
Μηνύματα
4.621
Reaction score
10.645
Σωστά όλα που λέτε και τα + και τα -, συμφωνώ σε όλα. Το - βέβαια δεν είναι ουσιαστικά. Και μένα με χάλασε η έλλειψη αέρα όταν ακροάστηκα, μετά το ξεπέρασα ;-)

Και εννοείται δεν είναι εύκολη δουλειά ο εντοιχισμός. Και εννοείται αν είναι να το κάνεις πρέπει να το κάνεις σε φάση κατασκευής / ανακαίνησης σπιτιού και να πλερώσεις αρχιτέκτονα (εγχώριο) και ακουστικό (εισαγώμενο, εκτός και αν υπάρχει εγχώρια εμπειρία).

Αλλά εδώ έχουν φτάσει να πωλούνται >5000 ευρώ / ζέυγος παθητικών δίδρομων ηχείων στο τρελό μας χόμπυ. Γιατί να μην δώσεις και Χ λεφτά στους παραπάνω;
 
Last edited:


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Threads
169.921
Μηνύματα
2.820.780
Members
37.642
Νεότερο μέλος
NEKTARIOS 1974
Top